Expt. 69/15. Aprovació i exposició pública del plec de condicions económico administratives i tècniques per a l’adjudicació de 9 llicències per prestar el servei de particulars destinats al públic, consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme.

Publicat 15.01.2016

ACTA AL·LEGACIONS LLISTA PROVISIONAL VALORACIÓ ANTIGUITAT

Publicat 07.01.2016

Acte per a reclamacions al resultat de la valoració a la Mesa de contractació, serà el próxim divendres día 15 de gener de 2016 a las 9,30 hores.

Publicat 21.12.2015

Acta resultat valoració antiguetat taxis 2015

Publicat 06.10.2015

Publicació en el BOIB del 06.10.15 de l’acord del Plé de l’Ajuntament de 24 de setembre de 2015 d’aprobació i exposició pública del plec de condicions económico administratives i tècniques per a l’adjudicció de 9 llicències per prestr el servei de particulars destinats al públic, consistents en el transport de viatgers en autòmobils de turisme.

BOIB 06.10.15

Plec de condicions economico administratives i tècniques

ANUNCI LICITACIÓ CONVOCANT PROCEDIMENT OBERT PER A L’ATORGAMENT DE SET LLICÈNCIES D’AUTO-TAXI (6 MODEL GENERAL + 3 MODEL ADAPTAT).

Anunci Licitació – BOIB núm. 165 de 10 de novembre de 2015

Plec de condicions.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOIB núm. 165 de 10 de novembre de 2015.

Acaba el 25 de novembre de 2015.

Conforme al que preveu la base IV.3 del plec de condicions económico administratives i tècniques per a l’adjudicació de 9 llicències per prestar el servei de particulars destinats al públic consistents en el transport de viatgers en autòmobils de turismo es publica la composició dels membres de la Mesa de contractació:

– Presidenta: La 2na. tinent d’Alcalde, Sra. Francisca Ribas Ribas.

– La Secretària de la Corporació, Sra. María Domingo García.

-L’interventor de l’Ajuntament, Sr. Juan Jose  Prats Marí.

-El Regidor d’Urbanisme, Sr. Francisco Ramon Tur.

-El Regidor del GPM, Sr. Serafín Grivé Guasch.

-La Regidora de Guanyem, Sra. Monica Fernández Campos.

– El Regidor d’Al-In, Sr. Vicente Juan Torres Ribas.

-La Tècnic d’Administració general, Sra. Neus Guasch Ribas.

Secretària: L’Administrativa, Sra. María Tur Tur.

Data de publicació: 10 de desembre de 2015.

“Conforme al Plec de condicions economico-administratives de la licitació, l’acte públic d’obertura del sobre “B” tindrà lloc el dimarts dia 15 de desembre de 2015, a les 9,15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

La qual cosa es publica per a coneixment dels posibles interessats en assistir a l’acte.”