Expt. 85/14: Aprovació del Plec de condicions económico administratives i tècniques per a l’adjudicació de set lllicències per prestar el servei de particulars destinats al públic consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme.

 

  1. Aprovació del Plec de condicions económico administratives i tècniques per a l’adjudicació de set llicències per prestar el servei de particulars destinat al públic consistents en el transport de viatgers en automòbils de turismo pel Plé de l’Ajuntament, en sessió de dia 27 de noviembre de 2014.

Plec Català Taxis

Aprovació plec

2.  Anunci licitació convocant procediment obert per atorgar set llicències d’auto-taxi (4 model general + 3 model adaptat), publicat al BOIB núm. 166 de 5 de desembre de 2014..Termini per a la presentació de proposicions: 15 dies naturals a partir del següent al de la publicació de la licitació en el BOIB.

Anunci licitació

3. Anunci de suspensió del termini per presentar proposicions a l’expedient 85/14.

Suspensió termini per presentar proposicions

Publicat el 5 de febrer de 2015

4. Anunci de l’acord de resolució de les al·legacions presentades i modificació del plec de condicions econòmico administratives particulars per a l’adjudicació de 7 lllicències de taxi.

L’acord ha estat publicat al BOIB num. 18 de 05.02.2015

Acord resolució al·legacions i modificació del plec.

Modificació del plec de condicions aprovat pel Plé el 27 de gener de 2015

Publicat el 10 de març de 2015

5. Acta de qualificació de la documentación general (sobre A) del procediment 85/14.

Acta Mesa contractació obertura sobre A

Publicat el 30 de març de 2015

6. Acta de la Mesa de contractació convocada par a l’examen de la documentació presentada pels licitadors en el procediment obert convocat per a l’atorgament de set llicències per prestar serveis de particulars destinats al públic, consistents en el transport de viatgers en automòbils i resultat de la valoració de l’antiguetat

Acta núm. 4