Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 100,00 € cada una per a la compra de llibres de text d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària adherit al Programa TAC

Data de publicació: 5 novembre, 2019

Última modificació: 30 març, 2020


Bases BOIB

EXTRACTE BOIB

Annex I (07/11/2019)

Documentació justificativa factures (07/11/2019)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.

INFORME DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN D’ESMENAR DEFECTES

Nomenament membres òrgan col·legiat (17/02/2020)

Resolució provisional (26/02/2020)

Concessió definitiva (30/03/2020)