Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 100,00 € cada una per a la compra de llibres de text d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària adherit al Programa TAC

Data de publicació: 5 novembre, 2019

Última modificació: 7 novembre, 2019


Bases BOIB

EXTRACTE BOIB

Annex I (07/11/2019)

Documentació justificativa factures (07/11/2019)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.