Expedient d’activitats num. 5356/2018

Data de publicació: 2 octubre, 2018


A  N  U  N  C  I

Mitjançant acord del Ple de L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, de data 31.08.18, s’adoptà acord d’aprovació inicial del “Projecte per a l’execució de les obres del CEIP SES PLANES, Sant Agustí”, presentat per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), atès el que disposa l’art. 2 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears  quant a la tramitació del permís d’instal·lació i d’obres per a l’activitat permanent major per a un CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA, a ubicar al carrer Escull de Punxes, s/n, Port des Torrent, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, d’aquest terme municipal, amb projectes coordinats d’activitat, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Alfonso González Galmés de data Juliol 2018, i projecte d’edificació bàsic i d’execució, redactat per l’arquitecta Sra. Maria Isabel Seguí Capó, de data agost 2018,

El que es fa públic, en compliment del que disposa l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme i Activitats d’aquest Ajuntament (c/ de Pere Escanellas, 12-16) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació a la web del present anunci.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

ANUNCI EXPOSICIO PUBLICA S_ART.40 LLEI 7_2013