Extracte acords junta de Govern local 04/21

Data de publicació: 26 febrer, 2021

Última modificació: 12 abril, 2021


EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2021.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta de la sessió ordinària feta el dia 12 de febrer de 2021).

2.- Aprovació de factures. S’aproven 22 factures per import de 149.593,12 €.

3.- Reconeixement de les obligacions corresponents a les despeses adquirides a l’exercici anterior, art. 176.2.b TRLHL. S’aproven 6 factures per import de 43.830,74 €.

4.- Aprovació de les bases que han de regir en el mercat de producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant Josep per a l’any 2021.

5.- Resolució del procediment de restabliment de la legalitat urbanística infringida i sancionador a l’entitat VADELLA MEDITERRANEAN HOMES, SL.

6.- Desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. David Gregory Roseman, en representació de l’entitat OCHENTA PROPERTIES LIMITED, contra l’acord de la JGL de 20 de novembre de 2020.

7.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari 194/2020, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.

8.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari 15/2021, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.

9.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari 20/2021, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.

10.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment abreujat 428/2020, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.