Període voluntari de pagament dels tributs municipals 2023

Data de publicació: 1 setembre, 2023


ANUNCI DEL PERÍODE VOLUNTARI DE RECAPTACIÓ 2023

El termini d’ingrés en període voluntari dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva corresponents a l’any 2022, detallats a continuació, serà el comprès entre el dia 1 de setembre i el dia 31 d’octubre de 2023 .

  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA.
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
  • TAXES PER RECOLLIDA DE FEMS, CLAVEGUERAM, ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D’APARCAMENT.

Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris durant els dies hàbils compresos entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores, a les dependències municipals de Sant Josep (oficines centrals de l’Ajuntament), Sant Jordi i Cala de Bou

Així mateix, els contribuents podran realitzar el pagament dels seus deutes tributaris a través del portal de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Domiciliacions: Els rebuts d’impostos i taxes que estiguin domiciliats a una entitat bancària s’enviaran pel seu cobrament el dia 6 d’octubre de 2023

Més informació