Realització d’una faixa d’autoprotecció d’incendis forestals de 10 metres a banda i banda en un tram del camí de Cas Colls

La Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2013 va aprovar la realització d’una faixa d’autoprotecció d’incendis forestals de 10 metres a banda i banda en un tram del camí de Cas Colls atès l’informe de recomanació del Govern Balear i vist l’informe favorable del Tècnic de medi ambient de data 19 de setembre de 2013.

Un cop fetes les comprovacions necessàries no ha sigut possible indentificar i/o localitzar els propietaris de 6 de les 21 parcel·les afectades per aquesta faixa. Aquestes parcel·les són:

POLÍGON 7, PARCEL·LES 2 I 4
POLÍGON 8, PARCEL·LES 8 I 10
POLÍGON 9, PARCEL·LES 42 I 212

Segons el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú mitjançant el present anunci es concedeix als propietaris de les parcel·les anteriorment indicades un termini de 10 dies des de la publicació d’aquest anuncia al BOIB per a que manifestin la seva conformitat per a la realització d’aquesta faixa.

S’informa als mateixos que en cas de no haver-se manifestat en cap sentit es procedirà a la realització dels treballs forestals en les parcel·les de la seva propietat, al ser aquestos de prevenció d’incendis forestals i, per tant, d’interès públic, entenent que consenteixen l’execució de la faixa i el manteniment de la mateixa.

Sant Josep de sa Talaia, 29 de novembre de 2013.

L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Sgt. Nieves Marí Marí.