Exp. 14/17.- Projecte de desviament de serveis de sanejament del bombeig de Punta Xinxó, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 25 maig, 2017

Última modificació: 30 maig, 2017


Data 25.05.17

Aprovació del projecte i plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte de desviament de serveis de sanejament del bombeig de Punta Xinxó, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 64 de 25 de maig de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 9 de juny de 2017.

Plec clàusules administratives serveis C Oli_firmado

Es publica el projecte correcte amb pressupost actualitzat a l’any 2017, el qual coincideix amb el que s’assenyala en els plecs aprovats a l’efecte.

Projecte