Exp. 20/2014: “Projecte centre social a sa Carroca i Can Fita, a la parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data publicació: 26 de març de 2015. Publicació formalització del contracte

Data publicació: 9 de febrero de 2015.

En el Butlletí Oficial de les Illes Baleares núm. 19 de data 7 de febrer de 2015, apareix publicada la convocatoria per a la contractació de les obres del “Projecte centre social a Sa Carroca i Can Fita, a la parroquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia”.

El termini per a la presentación de proposicions finalitza el dia 23 de febrer de 2015.

Plec de clàusules administratives particulars:

Projecte:
I. MEMORIA
I.ANEXO INFORME GEOTECNICO
II. PLIEGO DE CONDICIONES
III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
IV. PLANOS