Exp. 51/16: Projecte modificat per un edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Sant Agustí

Data de publicació: 29 setembre, 2017

Última modificació: 16 octubre, 2017


03_INSTALACIONES ESPECIALES carpeta comprimida

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte modificat per un edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Sant Agustí”.

BOIB núm. 119 de 28 de setembre de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 20 d’octubre  de 2017.

pliego obras abierto Caló Oli_firmado

Arxius comprimits en format ZIP

Memoria
Planos
Pliego
Presupuesto

Arxiu en format PrestoObra

Preus