Exp. 54/2015.- Servei d’atenció a la primera infancia de l’escola infantil Es Vedranell de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Publicació contracte escoleta Es Vedranell

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 83 de data 4 de juny de 2015 es publica la convocatoria licitació “Servei d’atenció a la primera infancia de l’escola infantil Es Vedranell de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

El termini per a la presentació de proposicions finalitza el 19 de juny de 2015.

Plec prescripcions tècniques escoleta Es Vedranell

QUADRE PLEC CLAUSULES

ESTUDI ECONOMIC ESCOLETA ES VEDRANELL

Reglament règim intern EI Es Vedranell

Plec clàusules administratives