Expediente 73/13 “Projecte rotonda a la intersecció Avinguda Sant Agustí i Carrer Albacete, Sant Agustí”

 

En el Butlletí núm. 171 del dia 12 de desembre de 2013, apareix publicada la convocatoria per a la licitació de les obres del “PROJECTE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ AVINGUDA SANT AGUSTÍ I EL CARRER ALBACETE, SANT AGUSTÍ”.

El termini per a presentar proposicions es de 15 dies natural a comptar a partir dels següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Hi haura d’incloure com a documentació:

– Plec clàusules administratives.

– Plec prescripcions tècniques.

– Projecte

Descarregar Plec clàusules administratives

Descarregar Plec prescripcions tècniques

Descarregar projecte