Exp. núm. 96/13: “Projecte de ferm i millora de seguretat vial de la carretera d’accés a Cala Vedella nord, Sant Josep”.

.Rectificación de error en el núm. de  expediente 68/13 publicado en el BOIB num. 7 de 16 de enero de 2014.

BOIB num. 7 de 16 de enero de 2014

El termini per a presentar proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent de la publicació de la convocatoria en el BOIB núm. 1 de data 2 de gener de 2014. Acaba el 17 de gener de 2014.

Proyecte

Plec clàusules administratives

Plec prescripcions tècniques

Publicació formalització contracte Projecte reforç ferm carretera Cala Vedella Nord