Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre corresponent a l’any 2013

Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre corresponent a l’any 2013

El pressupost per aquesta convocatòria és de trenta-cinc mil euros (35.000€) amb càrrec a la partida pressupostària 231 48013 “Suport entitats socials” del pressupost vigent de la Corporació de l’exercici 2013.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, comptant a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.

Enllaç a:
· Documents per descarregar (ZIP)