Arxiu de la categoria: Sin categoría @ca

FIXACIÓ D’UNA ZONA DE PLATJA DEN BOSSA PER A LA INSTAL·LACIÓ OBLIGATÒRIA DE LIMITADOR ENREGISTRADOR ACÚSTIC.

ANUNCI FIXACIO ZONA

PLANOL ZONA DELIMITADA LIMITADOR ACUSTIC

Anunci requeriment titulars locals de totes les activitats turístiques regulades a l’art. 26 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, per a la instal·lació d’un limitador enregistrador acústic que compleixi amb les característiques indicades a l’art. 23 de l’Ordenança Municipal reguladora de la remor i les vibracions i tarat segons estudi acústic realitzat d’acord amb l’art. 24 de l’esmentada ordenança.

Termini instal·lació: sis mesos des de la publicació del present anunci al BOIB.

Data publicació: BOIB núm. 167 de 6 de desembre de 2014

 

Ballades folklòriques

El Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia ofereix exhibicions de ball i música del nostre folklore. Així mateix, també s’organitzen diferents ballades de pou, reunint als assistents entorn a diferents fonts i pous del terme municipal. En aquestes ballades hi ha exhibicions de ball pagès així com la demostració d’alguns dels jocs més tradicionals de la nostra cultura i les diferents modalitats de com es treballa al camp amb els animals.

Aquestes ballades estan organitzades per les diferents associacions de vesins de Sant Josep de sa Talaia.

El calendari es el següent:

– Dissabte, 11 juliol, ballada d’estiu a sa plaça de l’església de Sant Josep de sa Talaia, a les 21:00h

– Diumenge, 26 juliol, Pou d’en Benet, a les 20:30h.

– Diumenge, 9 d’agost, Font d’es Verger, a les 20:30h.

– Dissabte, 15 d’agost, Mare de Deu d’agost, ballada a sa plaça de l’església de Sant Josep de sa Talaia, a les 21:00h

– Dissabte, 22 d’agost, ballada d’estiu a sa plaça de l’església de Sant Josep de sa Talaia, a les 21:00h

Festes patronals

Cada nucli urbà celebra les festes patronals al voltant del dia del seu patró. Al llarg de la setmana s’organitza, mitjançant les diferents associacions de vesins i l’ajuda de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, tota una programació d’actes culturals, gastronòmics i musicals. Aquestes festes conten amb la participació no només de la gent de Sant Josep de sa Talaia si no que també hi ha un gran nombre de persones arribades dels altres municipis de l’illa. El mític concert de SANT PEPE ROCK, amb la presència de diferents grups d’actualitat, la festa Flower Power a la plaça de l’església de Sant Josep, els concerts organitzats a Sant Agustí i as Cubells o la fira gastronòmica son algunes de les activitats que no vos podeu perdre.

Sant Josep de Sa Talaia: 19 de març

Sant Jordi: 23 d’abril

Sant Francesc: 2 d’abril

Sant Agustí: 28 d’agost

Es Cubells: 15 d’ octubre

Serveis Socials comunitaris bàsics

QUI SOM?

Els serveis socials comunitaris bàsics són el primer nivell d’atenció per donar cobertura a les necessitats socials bàsiques de la població. La nostra finalitat és obtenir el nivell més alt possible de benestar social així com afavorir el ple desenvolupament de las persones del nostre municipi.

QUI TREBALLAM?

Als serveis socials comunitaris bàsics de l‘Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia treballem un equip multidisciplinari format per quatre treballadores socials, tres educadores socials, dos treballadores familiars i dos auxiliars administratius.

A QUI DONAM SERVEI?

El nostre servei va dirigit a tota la població en general resident al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

 • Promoure la integració socials dels ciutadans i afavorir una millora en les seves condicions de vida.
 • Donar suport i col·laborar en la resolució dels problemes i/o conflictes de les persones i grups que estan en situació de necessitat.

QUE FEIM?

 1. Informació, orientació, valoració i mobilització de recursos.
 2. Prestacions i actuacions de suport a la unitat de convivència i d’ ajuda a domicili.
 3. Prestacions, actuacions i mesures d’ allotjament alternatiu.
 4. Prestacions i actuacions de prevenció i inserció social.
 5. Recursos complementaris per a la cobertura de necessitats de subsistència.
 6. Foment de la solidaritat i cooperació social.

QUINS PROGRAMES I SERVEIS OFERIM?

 • Tramitació d’ajudes per a la cobertura de necessitats bàsiques.
 • Programa d’ intervenció socioeducativa amb persones immigrades: La finalitat d’ aquest programa és millorar l’ acollida, la integració, ocupació, habitatge i accés als recursos de la població immigrant del nostre municipi.
 • Programa d’ intervenció socioeducativa amb famílies desfavorides: Programa dirigit a prevenir i actuar sobre les necessitats de les famílies més desfavorides del nostre entorn.
 • Programa d’ intervenció socioeducativa per a joves en risc d’ exclusió social ALTER: Programa per a joves de 14 a 16 anys escolaritzats a l’ IES Algarb o Sant Agustí. Els joves realitzen pràctiques per aprendre un ofici a una empresa col·laboradora.
 • Programa d’ intervenció socioeducativa amb menors i família. PISEMIF: Programa per prevenir l’absentisme i el fracàs escolar, es treballa conjuntament amb els professionals dels centres educatius.
 • Servei d’ ajuda a domicili (SAD): Aquest servei està adreçat a famílies que tenen al seu càrrec persones que es troben en una situació d’especial necessitat per manca d’autonomia personal. El servei constitueix tot un conjunt d’ actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de l’autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència contribuint així a la integració i tipus personal, psicosocial, domèstic i assistencial.
 • Servei d’ ajuda a domicili (RESPIR): Aquest servei està adreçat a famílies que tenen al seu càrrec persones que es troben en una situació d’especial necessitat per manca d’autonomia personal. La finalitat d’aquest projecte és proporcionar períodes de descans a les famílies amb persones dependents al seu càrrec que els ajudi a reduir el nivell de sobrecàrrega (tant física com emocional) que el seu rol de cuidadors genera, afavorint el desenvolupament de les seves relacions socials, familiars i personals de forma més normalitzada.
 • Teleassistència: El servei de Teleassistència domiciliaria està dirigit principalment a persones majors que viuen, o passen gran part del dia, soles als seus domicilis, a persones amb discapacitat física, a persones amb problemes de mobilitat, i a malalts crònics. El servei permet a l’usuari, només prenent un botó, posar-se en contacte verbal “mans lliures” amb un centre d’atenció on serà atès les 24 hores del dia, i els 365 dies a l’any.

QUINS TRÀMITS REALITZEM

 • Informe de disponibilitat d’habitatge.

Les persones que vulguin tramitar reagrupació familiar han de sol·licitar un informe expedit per la Corporació Local del lloc de residència del reagrupant. Aquest informe ha de constatar si el sol·licitant disposa d’un habitatge suficient per ell i per la seva família i ha de tenir la següent informació: direcció, tipus d’habitatge, règim de tinença, superfície, habitacions, condicions d’equipaments i estat de conservació.

+ informació

 • Informe d’Inserció Social Municipal.

Les persones que vulguin tramitar residència temporal per raons d’arrelament han de sol·licitar un informe expedit per la Corporació Local del lloc de residència. Aquest informe ha de manifestar si queda acreditat l’arrelament del sol·licitant en el municipi i ha de tenir la següent informació: dades personals, temps de permanència a Espanya, medis de vida dels que disposa, grau de coneixement de les llengües oficials, grau d’inserció en les xarxes socials de l’entorn, programes educatius o de formació laboral en els que hagi participat i altres circumstàncies d’interès.

+ informació

 • Targetes de mobilitat reduïda

Les persones que ostentin la condició legal de minusvàlids i que, a més tenguin acreditats greus problemes de mobilitat, ja que tenen temporalment o permanentment limitada la capacitat de desplaçar-se, podran accedir a l’obtenció d’una tarja d’aparcament que dóna dret a utilitzar les places d’aparcament reservades pels ajuntaments a persones amb mobilitat reduïda.

+ informació

ON SOM?

Unitat Intervenció Social Sant Josep

Adreça : c/ Consultori,5.

Telèfon 971 80 09 65

Fax 971 80 16 82

Unitat Intervenció Social Sant Jordi

Adreça: c/ Peix Espasa, 3-5.

Telèfon 971 39 56 52

Fax 971 39 54 75

Unitat Intervenció Social Cala de Bou

Adreça: c/ Es caló s/n

Telèfon 971 80 09 65

Fax 971 34 88 09

 

ENLLAÇ A:

Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres