Tramitació d’expedients d’obertura d’establiments permanents

ACTIVITATS PERMANENTS

Són les que es realitzen amb una duració indeterminada i que conten amb una infraestructura i un emplaçament estables.

 1. TIPUS D’EXPEDIENTS
  Les activitats permanents es classifiquen en innòcues, menors o majors, en funció d’una sèrie de paràmetres (Títols I, II i III de l’Annex I de la llei 7/2013).
  També es tramiten expedients d’infraestructures comuns.
 2. PROCEDIMENTS DE TRAMITACIÓ
  En funció de la classificació de l’activitat i del tipus d’obres a realitzar, si n’és el cas, es tramitaran els següents procediments:

  1. Activitats innòcues o menors que no precisen d’obres (art. 35 de la llei 7/2013)
   Declaració responsable d’inici d’activitat innòcua o menor
  2. Activitats innòcues o menors amb obres que no precisen de projecte (arts. 36 i 45 de la llei 7/2013)
   Comunicació prèvia d’obres que no precisen de projecte, vinculades a activitats innòcues o menors
   Declaració responsable d’inici d’activitat.
  3. Activitats majors sense obres; Infraestructures comuns que no precisen d’obres (arts. 37 i 46 de la llei 7/2013)
   Sol·licitud de permís d’instal·lació.
   Declaració responsable d’inici d’activitat.
  4. Activitats innòcues o menors, amb obres que precisen de projecte; Activitats majors amb obres; Infraestructures comuns amb obres (arts. 38 i 47 de la llei 7/2013)
   Sol·licitud de permís d’instal·lació i obres.
   Declaració responsable d’inici d’activitat

   

 3. TRANSMISSIÓ D’ACTIVITATS
  La documentació a presentar variarà en funció de si hi ha transmissor o no.
  Comunicació de canvi de titular amb transmissor.
  Comunicació de canvi de titular sense transmissor.
 4. TRIBUTS MUNICIPALS
  Els tributs municipals aplicables a la tramitació dels diferents tipus d’expedients indicats anteriorment, estan regulats per les següents ordenances:
  Ordenança fiscal reguladora per la intervenció municipal per a la instal·lació, l’inici i exercici d’activitats i les obres vinculades
  Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanistiques
  Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  Així mateix, s’haurà de dipositar la fiança indicada a la Ordenança per a la gestió dels residus de construcció i demolició