Perfil del Contractant

Exp. 19/16: Aprovació del plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques per al “Contracte de servei públic d’abalissament a les platges del terme municipal”.
Licitacions en curs
8 juliol, 2016
Llegir més
Expediente 73/13 “Projecte rotonda a la intersecció Avinguda Sant Agustí i Carrer Albacete, Sant Agustí”
Licitacions en curs
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp 79/14: Subministrament d’un vehicle per a la Policía Local.
Licitacions en curs
31 juliol, 2015
Llegir més