Perfil del Contractant

Exp. 1/15.- Anunci aprovació d’un conveni urbanístic per a la cessió anticipada de terrenys destinats a equipament docent i vials públics a Cala de Bou.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 92/13 Contractació obres del “Projecte de reforma i rehabilitació de Can Jeroni al carrer sa Talaia núm. 17-19 per adaptar-lo com a Sala Polivalent.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 49/14: Contractació del servei de suport educatiu a Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Expt. 85/14: Aprovació del Plec de condicions económico administratives i tècniques per a l’adjudicació de set lllicències per prestar el servei de particulars destinats al públic consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 20/2014: “Projecte centre social a sa Carroca i Can Fita, a la parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 26/14: Projecte millora xarxa municipal abastament canonada transport interconnexió a bombeig Puig Cardona, TM Sant Josep de sa Talaia.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més
Exp. 10/15: Servei municipal de prevenció i control de la legionel·losis en aplicació del Reial Decret 865/2013.
Noves licitacions
31 juliol, 2015
Llegir més